Kullanım Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

1- Sözleşmenin amacı, bir taraftan tüm hakları mahfuz bu www.arabul.web.tr internet sitesi (bundan sonra Ara BUL olarak anılacaktır), diğer taraftan Ara BUL'u kullanacak olan veya kullanmakta olan kullanıcılar (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, internet sitesi'nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

2- Kullanıcı olarak Ara BUL internet sitesini kullanmakla, Ara BUL'un aşağıda belirtilen "sitenin kullanımına ilişkin şartlarına ve hükümlerine uyacağınızı" açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

3- Ara BUL sahibi/sahipleri; güncel kalmak amacı ile bu sitede ve güncellemeler nedeni ile sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

4- Ara BUL'da yer alan tüm kurum ve kuruluşlara ait görsel öğeler, bilgiler ve açıklamalar site ziyaretçileri, kurum ve kuruluş yetkili veya çalışanları (Kullanıcı(lar)) tarafından paylaşılmakta ve sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. Bu bilgilerdeki hatalardan ve zamanla meydana gelebilecek değişikliklerden Ara BUL web sitesi sahibi/sahipleri ve bilgileri paylaşan firma veya kullanıcılar sorumlu değildir. Ara BUL'un, sitede yer alan firmalar, kurum ve kuruluşlar ile hiçbir bağı yoktur.

5- Kullanıcı, Ara BUL'un indirilmeye müsait dosyalarının her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Ara BUL sorumlu değildir.

6- Kullanıcı, Ara BUL'un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Ara BUL siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve Ara BUL hakkında veya Ara BUL yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Ara BUL yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı Ara BUL'un kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

- Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

- Ara BUL'un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host'unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

- İnternet sitesi içeriğine Ara BUL görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari ünvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Ara BUL'un içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

- Her türlü kötü amaçlı yazlım ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

- Ara BUL'un iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,

- Hiçbir talep edilmeyen reklâm, promosyonel materyal, zincir mektuplar veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

- Çerçeveleme veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Ara BUL'u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,

- Ara BUL sayfalarını kişisel kullanımı dışında ziyaret etmeyeceğini, görüntülemeyeceğini ve kişisel kullanımı dışında kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olmadığını,

- Ara BUL'un kendisine bu konuda yazılı olarak yetki vermedikçe, Ara BUL'daki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, ticari veya ticari olmayan olmayan kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, türev eserler yaratmayacağını, bunları kamuya teşhir etmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını da kabul etmektedir.

- Kullanıcı, Ara BUL'un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, Ara BUL'un açık ve yazılı izni olmadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel işlemler kullanmayacağını, Ara BUL'un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı, Ara BUL'a yüklediği yazılı ve görsel öğeler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yorum, tavsiye, öneri, şikayet ve eleştiriler veya telif hakkına konu olan veya benzeri içeriklerin, üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, bu hak ihlalinden doğacak maddi manevi bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu da kabul eder. Bir kullanıcının Ara BUL'u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Ara BUL'a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının Ara BUL'a erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilecektir. Ara BUL'un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının Ara BUL'a erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

8- Ara BUL, İnternet sitesi'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Ara BUL, Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir ve tutulamaz.

9- Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

10- Ara BUL'un sorumluluğunun sınırları

- Ara BUL hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

- Ara BUL içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Ara BUL yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

- Kullanıcı, Ara BUL'a erişimi ve Ara BUL'u kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Ara BUL hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

- Ara BUL, bir yargı merciinin kararı veya Ara BUL'un bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut Kullanıcı bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

- Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Ara BUL ve sahipleri sorumlu tutulamaz.

- Kullanıcı ile Ara BUL üzerinde bulunan veya Ara BUL yoluyla Kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi veya kurum ile olan hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile 3. kişi veya kurum arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Ara BUL'un sorumlu olmadığını kabul eder.

- Kullanıcı, Ara BUL üzerindeki bağlantıların kaynakları üzerinde Ara BUL'un hiçbir kontrolü olmadığı için, Ara BUL'un bağlantıların gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklâm, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Ara BUL'un, böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

- Ara BUL; Ara BUL kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Ara BUL hizmetiyle ilgili ya da kullanıcının Ara BUL'u ve/veya hizmetini kullanmalarıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

- Ara BUL; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Ara BUL'la bağlantılı veya Ara BUL'a atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

- Ara BUL, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Ara BUL'un veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Ara BUL'a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Ara BUL ve içeriği site ziyaretçileri tarafından yüklenmektedir, "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Ara BUL, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Ara BUL, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Ara BUL'un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

- Ara BUL, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için kullanıcılara, kurum ve kuruluşlara karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Ara BUL'un sorumluluğu buna göre belirlenecektir. Kullanıcılar, Ara BUL'u kullanmakla, Ara BUL hakkında veya Ara BUL ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12- Ara BUL'un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

13- Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar, örfler ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için "Ara BUL'un sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla" herhangi bir rol oynamayacaktır.